KANCELARIA ADWOKACKA

KANCELARIA

Kancelaria Adwokacka Adwokat Emilia Zgierska-Banaszczyk od wielu lat z powodzeniem świadczy profesjonalną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Naszą Kancelarię wyróżnia najwyższa jakość świadczonych usług, rzetelność, poufność, a także doskonała umiejętność rozpoznawania i zrozumienia potrzeb Klientów. Wieloletnie doświadczenie zawodowe całego zespołu poparte setkami wygranych spraw przed sądami wszystkich instancji pozwoliło nam wypracować niezwykle skuteczne metody rozwiązywania problemów prawnych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom najszerszy stopień ochrony ich interesów przy zachowaniu najwyższych standardów obsługi. W ramach świadczonych usług zapewniamy wszechstronną obsługę prawną, efektywne i kompleksowe doradztwo oraz reprezentację Klientów w postępowaniach sądowych przed wszystkimi instancjami. Celem zapewnienia jeszcze bardziej skutecznej oraz nakierunkowanej na szybsze osiągnięcie celu pomocy prawnej nasza Kancelaria współpracuje z najlepszymi specjalistami z różnych dziedzin pochodnych, m.in. notariuszami, księgowymi, rzeczoznawcami, tłumaczami przysięgłymi. Naszej Kancelarii zaufały znane osoby ze świata biznesu, nauki, polityki, a także lekarze, artyści, muzycy, sportowcy, aktorzy.

USŁUGI

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kancelaria Adwokacka Adw. Emilia Zgierska-Banaszczyk zajmuje się kompleksową obsługą prawną spółek prawa handlowego i innych przedsiębiorców. Dysponując szerokim doświadczeniem zawodowym, Kancelaria skutecznie doradza Klientom biznesowym w prowadzonych przez nich przedsięwzięciach gospodarczych, zapewniając pełne wsparcie dla przedsiębiorców, jak również z sukcesem reprezentuje Klientów w licznych postępowaniach sądowych. Udzielana pomoc obejmuje wszechstronne doradztwo prawne, w tym zagadnienia z zakresu m.in. prawa gospodarczego i handlowego, prawa pracy, prawa administracyjnego, czy prawa cywilnego. Forma współpracy dostosowana jest do indywidualnych potrzeb Klientów celem zapewnienia pełnego wsparcia prawnego dla przedsiębiorców. Zaufały nam liczne znane firmy ze świata biznesu, działające w różnych dziedzinach gospodarki, w tym z zakresu budownictwa, farmaceutyki, medycyny, stomatologii, ubezpieczeń, transportu, samochodowej, spożywczej, restauracyjnej, Przykładowy zakres usług prawnych:
 • doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • doradztwo w zakresie rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia działalności gospodarczej,
 • opiniowanie, sporządzanie umów, statutów, aktów wewnętrznych,
 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów handlowych, kontraktów, zleceń (w tym umowa sprzedaży, umowa najmu, umowa najmu okazjonalnego, umowa dzierżawy, umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa B2B, umowa o świadczenie usług, umowa dostawy, umowa o roboty budowlane i inne),
 • udzielanie pomocy prawnej w egzekwowaniu należności,
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie za niewykonania lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych,
 • dochodzenie roszczeń z gwarancji i rękojmi,
 • kary umowne,
 • klauzule umowne,
 • opiniowanie oraz prowadzenie postępowań na etapie przedsądowym,
 • doradztwo w postępowaniach upadłościowych, restrukturyzacyjnych, w tym sanacyjnych,
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej, przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, gospodarczego.

PRAWO UMÓW

 • negocjowanie, opiniowanie i sporządzanie umów
 • umowa sprzedaż
 • umowa najmu
 • umowa dzierżawy
 • umowa o dzieło,
 • umowa zlecenia,
 • umowa o świadczenie usług,
 • umowa współpracy,
 • umowa dostawy,
 • umowa darowizny,
 • umowy z zakresu prawa autorskiego,
 • umowa o roboty budowlane,
 • sporządzanie umów spółek
 • opiniowanie i sporządzanie umów zawieranych pomiędzy spółką a jej wspólnikami i akcjonariuszami,
 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów handlowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • doradztwo związane z zawarciem, wykonaniem, rozwiązaniem umów
 • przygotowanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców,
 • reprezentowanie Klientów przed sądami w sprawach sądowych dotyczących roszczeń wynikających z zawartych umów
 • kary umowne
 • odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych,
 • gwarancja i rękojmia
 • odstąpienie od umowy
 • uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach dotyczących roszczeń wynikających z umów zawieranych w obrocie prawnym

NIERUCHOMOŚCI

 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie m.in. umów najmu, dzierżawy nieruchomości, umów pośrednictwa, o roboty budowlane
 • przygotowanie i negocjacje umów deweloperskich i umów z zakresu prawa budowlanego
 • sprawy o naruszenie prawa własności nieruchomości, eksmisje
 • sprawy o naruszenia posiadania
 • sprawy o zasiedzenie
 • sprawy o rozgraniczenie, zniesienie współwłasności
 • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, ustanowienie drogi koniecznej oraz innych służebności (służebności przesyłu, służebności gruntowej)
 • prowadzenie spraw dotyczących posadowienia na gruncie urządzeń przesyłowych - linii, słupów wysokiego napięcia,
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości (uzgadnianie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, wykreślenie z ksiąg wieczystych hipotek, obciążeń i praw osób trzecich)
 • wjazdy, zjazdy z nieruchomości
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowych dotyczących procesu inwestycyjnego
 • mienie zabużańskie, wywłaszczenia
 • reprezentacja klientów w postępowaniach przed sądami wieczystoksięgowymi, organami administracyjnymi, sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi,
 • sprawy z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego, ochrony zabytków
 • stała obsługa prawna inwestorów, deweloperów, agencji pośrednictwa, zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych

PRAWO BUDOWLANE

 • sprawy z zakresu budownictwa i nadzoru atchitektoniczno-budowlanego
 • pozwolenia na budowę,
 • pozwolenia na użytkowanie,
 • pozwolenia na rozbiórkę
 • postępowanie naprawcze
 • samowole budowlane
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 • warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu
 • zjazdy z dróg publicznych
 • inwestycje w zakresie dróg publicznych
 • zarządzanie nieruchomościami
 • zezwolenia i koncesje
 • dotacje unijne
 • obsługa procesu budowlanego, w tym jego poszczególnych etapów
 • reprezentacja Klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • obsługa prawna inwestorów, deweloperów, agencji pośrednictwa, zarządców nieruchomości.
 • obsługa inwestycji deweloperskich
 • sporządzanie i opiniowanie umów deweloperskich

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • obsługa procesu budowlanego, w tym jego poszczególnych etapów,
 • warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu
 • pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie
 • prawo budowlane
 • Sprawy z zakresu dróg i kolei (zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg publicznych)
 • Sprawy dotyczące ludności (ewidencja ludności, obowiązek meldunkowy, obywatelstwo)
 • Prawo wodne (pozwolenia wodnoprawne, przywrócenie stosunków wodnych na gruncie)
 • Sprawy z zakresu geodezji i kartografii (ewidencja gruntów i budynków, klasyfikacja gruntów, rozgraniczenia nieruchomości)
 • opłaty adiacenckie,
 • scalanie i podział nieruchomości
 • ochrona środowiska(odpady, kary pieniężne), rolnictwa oraz leśnictwa
 • sprawy podatkowe (reprezentacja Klientów przed organami podatkowymi i przed sądami administracyjnymi, kontrole podatkowe)
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 • zarządzanie nieruchomościami
 • zezwolenia i koncesje
 • ochrona zabytków
 • wywłaszczenia nieruchomości, odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość,
 • mienie zabużańskie
 • zajęcia nieruchomości
 • zwroty nieruchomości wywłaszczonych
 • dotacje unijne
 • doradztwo oraz reprezentacja Klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • obsługa prawna inwestorów, deweloperów, agencji pośrednictwa, zarządców nieruchomości.

ODSZKODOWANIA

 • doradztwo oraz reprezentowanie Klientów w sprawach o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, renty
 • prowadzenie spraw wynikających z zawartych umów ubezpieczenia
 • odszkodowania za szkodę na osobie i mieniu,
 • zadośćuczynienie za krzywdę
 • odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie, skazanie
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie
 • odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
 • odszkodowania za błędy w sztuce medycznej
 • odszkodowanie za szkody wyrządzone na nieruchomości w związku z posadowieniem urządzeń przesyłowych,
 • wypadki komunikacyjne
 • wypadki przy pracy, w drodze do lub z pracy,
 • odpowiedzialność cywilna pracodawców, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie cudzej rzeczy
 • szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych, tj. pożar, zalanie, zawalenie się budynku,
 • reprezentacja Klientów na etapie postępowania przedsądowego, zgłoszenie szkody, prowadzenie postępowania likwidacyjnego, wezwania do zapłaty
 • reprezentację na etapie postępowania sądowego

KLIENCI INDYWIDUALNI

Kancelaria Adwokacka Adw. Emilia Zgierska-Banaszczyk świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych -osób fizycznych. Wśród usług prawnych znajdują się zagadnienia m.in. z zakresu: prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego, czy podatkowego. Kancelaria zapewnia Klientom kompleksowe doradztwo oraz reprezentację w postępowaniach prowadzonych przed organami administracji publicznej, organami ścigania, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi , Sądem Najwyższym. Przykładowy zakres usług prawnych:
 • doradztwo prawne dotyczące wyboru skutecznych rozwiązań prawnych celem zabezpieczenia interesów Klienta
 • sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych, umów, kontraktów, zleceń (w tym m.in. umowa darowizny, umowa sprzedaży, umowa przedwstępna, umowa najmu, umowa najmu okazjonalnego, umowa dzierżawy, umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług)
 • klauzule umowne
 • kary umowne
 • reprezentacja na etapie postępowania przedsądowego
 • sporządzenie wezwań do zapłaty, oświadczeń o odstąpieniu od umowy
 • roszczenia z gwarancji i rękojmi
 • prowadzenie negocjacji
 • odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych
 • ochrona praw konsumentów
 • sporządzanie projektów ugód i porozumień
 • pomoc w egzekwowaniu należności, w tym reprezentacja Klientów na etapie postępowania egzekucyjnego
 • analiza zgodności dokumentów z bieżącym stanem prawnym

PRAWO CYWILNE

 • odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 • uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone,
 • zadośćuczynienie, renta
 • odszkodowanie
 • sprawy o zapłatę
 • własność, współwłasność, zniesienie współwłasności
 • zasiedzenie
 • użytkowanie, użytkowanie wieczyste
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • ochrona praw lokatorów
 • służebności (służebność przesyłu, służebności gruntowe, droga konieczna, służebności osobiste), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • naruszenie posiadania, przywrócenie posiadania
 • wywłaszczenia
 • sprawy dotyczące nieruchomości
 • ochrona dóbr osobistych
 • prowadzenie spraw dotyczących posadowienia na gruncie urządzeń przesyłowych - linii, słupów wysokiego napięcia
 • bezpodstawne wzbogacenie
 • potrącenie, cesja wierzytelności, przejęcie długu
 • ubezwłasnowolnienie
 • negocjowanie, opiniowanie i sporządzanie umów (umowa sprzedaży, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa leasingu, umowa o świadczenie usług, umowa B2B, umowa dostawy, umowa darowizny, umowy z zakresu prawa autorskiego, umowa o roboty budowlane)
 • doradztwo związane z zawarciem, wykonaniem, rozwiązaniem umów
 • gwarancja i rękojmia za wady
 • odstąpienie od umowy
 • uchylenie się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli
 • sprawy spadkowe
 • dziedziczenie ustawowe i na podstawie testamentu
 • sporządzanie analiz i opinii prawnych
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych

PRAWO SPADKOWE

 • dziedziczenie ustawowe i na podstawie testamentu
 • stwierdzenie nabycia spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • testament pisemny, ustny, testamenty szczególne
 • unieważnienie testamentu
 • poświadczenie dziedziczenia
 • dział spadku
 • odpowiedzialność za długi spadkowe
 • ochrona spadkobiercy , zabezpieczenie spadku
 • spis inwentarza
 • wyjawienie przedmiotów spadkowych
 • zapisy i polecenia
 • zachowek,
 • dochodzenie roszczeń zapisobierców,
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
 • wydziedziczenie
 • uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

PRAWO KARNE I KARNO SKARBOWE

 • reprezentacja Klientów w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego przed organami ścigania, przed Sądem I i II instancji, Sądem Najwyższym
 • reprezentacja w postępowaniu karnym w postępowaniu kasacyjnym,
 • reprezentacja podejrzanych, oskarżonych, oskarżycieli posiłkowych , oskarżycieli prywatnych,
 • wykroczenia, przestępstwa
 • wyrok łączny
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • odroczenie oraz przerwa w odbywaniu kary
 • zarządzenie wykonania kary
 • dozór elektroniczny
 • wznowienie postępowania,
 • odszkodowania z tytułu niesłusznego skazania, niesłusznego aresztowania oraz niesłusznego zatrzymania
 • sporządzanie pism w toku postępowania przygotowawczego, sądowego oraz w toku postępowania wykonawczego
 • sporządzanie wniosków oraz apelacji,
 • sporządzanie skarg kasacyjnych,

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁCZNYCH

 • reprezentacja Klientów na etapie przedsądowym, w postępowaniu sądowym, przed organami ZUS, PIP)
 • ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia rodzinne
 • emerytury i renty
 • inne świadczenia w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • odszkodowania przysługujące w razie wypadków i chorób
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • wypadek przy pracy
 • prowadzenie spraw z zakresu wykonywania i rozwiązywania umowy o pracę
 • wynagrodzenie za prace
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • wynagrodzenie urlopowe
 • ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • odprawa emerytalna, odprawa rentowa
 • świadczenia odszkodowawcze i inne świadczenia ze stosunku pracy
 • udzielanie porad prawnych oraz przygotowywanie i opiniowanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy ( umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy o zachowanie poufności, porozumienia, wypowiedzenia, regulaminy pracy i wynagradzania)
 • przywrócenie do pracy
 • przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy
 • odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy
 • naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, dyskryminacja
 • odszkodowanie lub zadośćuczynienie w wyniku stosowania mobbingu
 • ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy
 • uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy
 • odpowiedzialność materialna pracowników, w tym za szkodę wyrządzoną pracodawcy oraz za mienie powierzone
 • wydanie bądź sprostowanie świadectwa pracy
 • dyskryminacja, mobbing
 • gotowość do pracy
 • przejęcie zakładu pracy

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 • rozwód (z orzekaniem / bez orzekania o winie współmałżonka)
 • separacja
 • alimenty na rzecz małoletnich dzieci , na rzecz współmałżonka
 • zniesienie wspólności majątkowej oraz podział majątku wspólnego małżonków
 • władza rodzicielska (powierzenie, pozbawienie i ograniczenie)
 • kontakty z dzieckiem
 • ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka
 • sposób korzystania ze wspólnie zajmowanego przez małżonków mieszkania
 • eksmisja małżonka
 • ubezwłasnowolnienie
 • unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
 • ustalenia bądź zaprzeczenie ojcostwa, macieżyństwa
 • przysposobienie, adopcja
 • opieka i kuratela
 • rodziny zastępcze
 • zarządzenia tymczasowe wydawane przez sąd opiekuńczy
 • zgoda sądu na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka

ROZWODY

 • kompleksowe doradztwo na etapie przedsądowym
 • rozwód z orzekaniem o winie współmałżonka
 • rozwód bez orzekania o winie współmałżonka
 • separacja
 • alimenty na rzecz małoletnich dzieci , na rzecz współmałżonka
 • zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • rozdzielność majątkowa małżeńska
 • władza rodzicielska (powierzenie, pozbawienie i ograniczenie)
 • kontakty z dzieckiem
 • ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka
 • sposób korzystania ze wspólnie zajmowanego przez małżonków mieszkania
 • eksmisja małżonka
 • porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie,
 • udział w mediacjach i negocjacjach
 • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach o rozwód
 • powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • klauzula apostille

ZESPÓŁ

Emilia Zgierska-Banaszczyk

adwokat, właściciel

Adwokat z wieloletnim doświadczeniem. Z sukcesem przeprowadziła setki spraw zarówno w ramach obsługi korporacyjnej firm, jak i doradzając Klientom indywidualnym. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie administracyjnym (prawo budowlane, nieruchomości, ochrona środowiska, umowy deweloperskie), prawie cywilnym oraz prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podział majątku, sprawy spadkowe). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Prawa Finansowego, zgłębiając problematykę zobowiązań podatkowych i ich zabezpieczania. Aplikację adwokacką odbywała w renomowanych łódzkich kancelariach adwokackich, a egzamin adwokacki złożyła z wyróżnieniem. Absolwentka studiów doktoranckich w Zakładzie Sądownictwa Administracyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto współautorka wielu publikacji prawniczych (m.in. współpraca z wydawnictwem C.H. Beck), a także prowadząca wykłady na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim oraz liczne szkolenia dla przedsiębiorców.

Aplikanci

Klaudia Lasota
aplikant adwokacki

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, nagrodzona stypendium Rektora dla najlepszych studentów. W swojej pracy magisterskiej uwagę poświęciła tematyce postępowania w przedmiocie niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania. Z sukcesem udzielała licznych porad prawnych, sporządzała opinie prawne oraz pisma procesowe w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej „Klinika Prawa”, działającej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Głównym przedmiotem jej zainteresowania są sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego. Włada językiem niemieckim.

Jakub Rutkowski
aplikant adwokacki

Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Swoje doświadczenie zdobywał jako pracownik administracji rządowej. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa budowlanego.

KONTAKT

KANCELARIA

Al. T. Kościuszki 23/25

lok. 16 (bud. B, piętro II)

90-418 Łódź

Adwokat Emilia Zgierska-Banaszczyk

+48 501 973 537

kancelaria@emiliazgierska.pl

KONTO BANKOWE

mBank: 90 1140 2004 0000 3102 7486 1095

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT EMILIA ZGIERSKA-BANASZCZYK

NIP: 7262457879

Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich.

Więcej